Datenblatt-pdf.com

UX-G100 Schematic ( PDF Datasheet ) - JVC

Teilenummer UX-G100
Beschreibung Micro Component System Manual
Hersteller JVC
Logo JVC Logo 
Gesamt 70 Seiten
UX-G100 Datasheet, Funktion
MICRO COMPONENT SYSTEM
CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB
SYSTEM MUZYCZNY MIKRO
MIKROKOMPONENS RENDSZER
MIKROSOUČÁSTKOVY SYSTÉM
UX-G100
Содержание CA-UXG100 и SP-UXG100
— Składa się z CA-UXG100 i SP-UXG100
— A CA-UXG100 és az SP-UXG100 tartalma
— Obsahuje CA-UXG100 a SP-UXG100
INSTRUCTIONS
ИHCTPYKЦИЯ ПO ЭKCПЛУATAЦИИ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
LVT1921-004A
[EV]Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/


UX-G100 Datasheet, Funktion
Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и
батарей
PУCCКИЙ
[Европейский союз]
Эти символы указывают на то, что электрическое и электронное оборудование, а также и
батареи, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как
обычные бытовые отходы. Такие изделия подлежат сдаче в специальные пакты сбора
электрического и электронного оборудования и батарей для надлежащей обработки, утилизации
и переработки в соответствии с требованиями национального законодательства и Директив
2002/96/EC и 2006/66/EC.
Изделия
Утилизируя такие изделия надлежащим образом, вы помогаете сохранить природные ресурсы и
предотвратить потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей,
причиной которого могла бы послужить ненадлежащая обработка таких изделий.
Подробные сведения о пунктах сбора и переработке таких изделий можно получить у местных
муниципальных властей, в организациях по сбору бытовых отходов или в магазинах, где такие
изделия были приобретены.
Батарея
Уведомление:
Надпись Pb под
символом
батарей
указывает на то,
что данная
батарея содержит
свинец.
Ненадлежащая утилизация таких отходов может повлечь за собой штрафные санкции,
предусмотренные национальным законодательством.
[Бизнес-пользователи]
При необходимости утилизировать данное изделие посетите наш веб-сайт www.jvc-europe.com,
чтобы ознакомиться со сведениями о порядке его возврата.
[Другие страны, не входящие в состав Европейского союза]
Данные символы действительны только в странах Европейского союза.
При необходимости утилизировать данные изделия следуйте требованиям соответствующего
национального законодательства или правилам, практикующимся в вашей стране в отношении
переработки старого электрического и электронного оборудования и батарей.
Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i
baterii
POLSKI
[Kraje Unii Europejskiej]
Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po
zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je
natomiast odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów odbioru urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, jak również baterii, w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i recyklingu zgodnie
z krajowym ustawodawstwem oraz w zgodzie z Dyrektywami 2002/96/EC i 2006/66/EC.
Produkty
Dbając o prawidłowe pozbywanie się takich produktów, przyczyniasz się do ochrony zasobów
naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone
niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu takich produktów można
uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie, w
którym zakupiono produkt.
Zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych
odpadów mogą być nakładane kary.
Bateria
Uwaga:
Oznaczenie Pb,
znajdujące się pod
symbolem baterii
wskazuje, że ta
bateria zawiera
ołów.
[Użytkownicy biznesowi]
Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony
www.jvc-europe.com, aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru.
[Kraje poza Unią Europejską]
Takie symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej.
W razie konieczności pozbycia się takich przedmiotów prosimy postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
oraz bateriami, obowiązującymi w państwa kraju.
G-5
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/

6 Page

UX-G100 pdf, datenblatt
Подключение рамочной антенны AM
Убедитесь, что провод подключен правильно.
1. Держать
Подключение кабелей колонок
Обеспечьте правильное и надежное подключение
кабелей обеих колонок.
1. Отжать
3. Прижать
2. Вставить
3. Отпустить
2. Вставить
Для более уверенного приема FM/AM
Наружная
антенна FM
(не входит в
комплект)
Отсоедините комплектную
антенну FM и подключите к
наружной антенне FM с помощью
провода сопротивлением 75 с
разъемом коаксиального типа
(IEC или DIN45325).
C7OF5AMXL
При подключении кабелей колонок соблюдайте
полярность: кабель с черной полоской к (–), кабель с
красной полоской к (+).
НЕ подключайте больше одной колонки к
каждому выходу.
НЕ допускайте контакта проводов
кабелей колонок с металлическими
частями системы.
ALMOAEMOXPT
ANTENNA
Если провод рамочной антенны AM или провода
колонок покрыты виниловой изоляцией, удалите
изоляцию с конца провода антенны или кабелей
колонок.
Рамочная антенна AM
Оставьте антенну
подключенной.
Провод с виниловым
покрытием (не входит в
комплект)
Растяните провод по
горизонтали.
Следует исключить контакт антенных проводников с
какими-либо другими клеммами и разъемами,
соединительными проводами и шнуром питания.
Необходимо также обеспечить размещение антенных
проводников в стороне от металлических частей
системы, соединительных проводов и шнура питания.
В противном случае подобные контакты могут вызвать
снижение качества связи.
5
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/

12 Page

SeitenGesamt 70 Seiten
PDF Download[ UX-G100 Schematic.PDF ]


Link teilen
Besondere Datenblatt

TeilenummerBeschreibungHersteller
UX-G100Micro Component System ManualJVC
JVC

TeilenummerBeschreibungHersteller
CD40175BC

Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop.

Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
KTD1146

EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR.

KEC
KEC


www.Datenblatt-PDF.com    |   2020   |  Kontakt  |   Suche